Arbetsmiljöarbetet ingår som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.

AEL skall följa lagar och andra krav som rör arbetsmiljön.

Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet. Ael skall vara en säker arbetsplats där alla känner sig säkra i sina roller och ständiga förbättringar eftersträvas på både det fysiska och psykiska planet.

Samtliga chefer/ansvariga inom Ael ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

I Ael eftersträvar vi att:

· Elemenera faror och minska arbetsmiljörisker.

· Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.

· Ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.

· Förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.

· Ledning och arbetstagare skall medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.