Alla kunder och medarbetare ska känna sig trygga när de anförtror AELs sina personuppgifter.

Hanteringen
AEL behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Uppgifterna behandlas för att AEL och AELs kunder genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna kunden bättre och personligare erbjudanden och service.

Samtycke
I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller AEL samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Information om personuppgifterna
I samband med att kunden första gången lämnar sina personuppgifter till AEL får kunden information om behandlingen, till exempel information om vem inom AEL som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Personuppgiftsombud
AEL har utsett ett så kallat personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att AEL behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

Tillgång till personuppgifterna
Inom AEL ska så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter.

AEL har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för AELs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid AELs som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till AEL med frågor om behandlingen.

Gallring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros AEL behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Medarbetare hos AEL har inte tillgång s personuppgifter om kunderna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför AEL, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.